Konkurs Fraperzy Kultury

  ndz. 09-10-2022     Magdalena Pawłowska

Kim jest Fraper Kultury?
Fraper jak raper, rapuje o kulturze, ale nie tylko... Tytuł konkursu  jak na neologizm przystało idzie tokiem skojarzeniowym, dodając do rapera archaiczne już słowo zafrapowany, frapujący się. Zainteresowany kulturą po prostu. Fraper Kultury to młody człowiek, który chce o niej opowiadać, może rapować? Przekonamy się o tym już podczas najbliższego Uczniowskiego Kongresu Kultury. 

REGULAMIN KONKURSU 

DLA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

V EDYCJI UCZNIOWSKIEGO KONGRESU KULTURY 

BIELSKO-BIAŁA 2022

TYTUŁ KONKURSU: „FRAPERZY KULTURY”


§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs na Frapera kultury 2022.
 2. Konkurs organizuje Dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Bielsku-Białej.
 3. Konkurs odbędzie się w ramach V edycji Uczniowskiego Kongresu Kultury pod hasłem „3XM. Miasto. Miłość. Muzyka”.
 4. Przedmiotem konkursu jest prezentacja z wygłoszonym komentarzem, którą przygotuje uczeń lub grupa uczniów i przedstawi ją w kinie Helios podczas trwania Kongresu.
 5. Wręczenie nagród zdobytych w konkursie będzie miało miejsce podczas zakończenia  Uczniowskiego Kongresu Kultury w kinie Helios 20.10. 2022 r.
 6. Organizator Konkursu zastrzega sobie nabycie nieodpłatnie prawa wyłączności do korzystania w celach edukacyjnych z nagrodzonych prac. 

§ 2 
CELE KONKURSU

 1. Szukanie i promowanie młodych talentów wśród uczniów szkół ponadpodstawowych oraz tworzenie przestrzeni do rozwijania ich aktywności.
 2. Rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań sztuką w przestrzeni publicznej i funkcjonowaniem miasta jako miejsca różnych aktywności.
 3. Integracja środowisk szkolnych.

§ 3 
UCZESTNICY I PRZEDMIOT KONKURSU 

 1. Do konkursu mogą zgłaszać się uczniowie szkół ponadpodstawowych z Bielska - Białej.
 2. Przedmiotem konkursu są samodzielne stworzone przez uczestników prezentacje lub filmy oraz wygłoszone w trakcie Kongresu komentarze do nich. 
 3. Tytuł konkursu: „Fraperzy kultury” .
 4. Autorzy prezentacji lub filmu opracowują wskazany przez organizatorów Konkursu temat oraz przedstawiają swoją pracę w wyznaczonym dniu Kongresu. 
 5. Do konkursu mogą być zgłaszane prezentacje i filmy, które nie były nigdzie wcześniej publikowane czy prezentowane.
 6. Ostateczny termin zgłaszania prac do konkursu oraz przesłania wszystkich wymaganych materiałów upływa 17 października 2022 r. 

§ 4
WYMAGANIA TECHNICZNE 

 1. Zgłaszający przekaże organizatorowi prezentację, film na nośniku elektronicznym,
 2. Organizator ma prawo nie przyjąć do Konkursu prac niespełniających warunków wymienionych w § 3.

§ 5 
JURY 

 1. Prezentacje i filmy zgłoszone na konkurs zostaną poddane ocenie jury. 
 2. Wszystkie zgłoszone na konkurs prace będą oceniane w jednej kategorii – prezentacja lub film i komentarz do nich wygłoszony w trakcie Kongresu.
 3. Jury konkursu oceni zaprezentowane prace i wyłoni zwycięzców. 
 4. Wyłaniając zwycięzcę konkursu oraz przyznając pozostałe nagrody, jury weźmie przede wszystkim pod uwagę wartość merytoryczną prac oraz wrażenie artystyczne.
 5. Jury dokona wyboru laureatów i ogłosi wyniki 
 6. Werdykt jury jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie.

§ 6 
NAGRODY 

 1. Jury przyzna także kolejne nagrody rzeczowe i wyróżnienia.
 2. Nagrody zwycięzcy odbiorą podczas zakończenia  Uczniowskiego Kongresu Kultury w kinie Helios 20.10. 2022 r. po zakończeniu projekcji filmu „Ziemia obiecana” Andrzeja Wajdy.


§ 7
UWAGI KOŃCOWE 

 1. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją wszystkich punktów niniejszego Regulaminu. 
 2. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niezgodności oraz w sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem ostatecznie decyduje organizator konkursu.